20 lutego 2020. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
tel. (25) 684 68 14
tel. (25) 684 50 59
fax. 25 684 50 24 wew. 13
e-mail:
gops_laskarzew@pro.onet.pl


KARTA DUŻEJ RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Informacje przygotowane zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 roku, poz. 755 z późn. zm.)

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

    Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uprawnione rodziny wielodzietne, oprócz nowego formularza wniosku muszą dołączyć stosowne oświadczenia oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do przyznania Karty.

    Z programu Karta Dużej Rodziny mogą skorzystać członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko się uczy w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

    Z programu mogą skorzystać także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny/o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Łaskarzew mogą składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32. pokój nr 4 w dniach: poniedziałek – piątek: 7.45 – 15.45 ; kontakt: 25 684-68-14.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek wnioskodawca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych swoich oraz członków jego rodziny przez Urząd Gminy Łaskarzew na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny Wójt Gminy Łaskarzew wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie 9,21 zł.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana bezterminowo, a w przypadku dziecka w sposób następujący:
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (przy czym Karta jest ważna wraz z dokumentem  potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

    Nowa ustawa m.in. rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, wprowadziła darmowe wejścia do parków narodowych.

    Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach.

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.plZałączniki:
 1. WNIOSEK o wydanie Karty Dużej Rodziny
 2. WYKAZ dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
 3. WZÓR Karty Dużej Rodziny (awers)
 4. WZÓR Karty Dużej Rodziny (rewers)
 
 

"UCZEŃ NA WSI" DOFINANSOWANIE Z PFRON
Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Łaskarzew

Gmina Łaskarzew wystąpiła po raz pierwszy z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Uczeń na Wsi" obszar A dla 24 niepełnosprawnych uczniów.

18 grudnia 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łaskarzew, a PFRON O/Mazowieckim na podstawie której gmina otrzymała kwotę 44.403,00 zł, z przeznaczeniem na:

 1. pomoc 12 niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych do wysokości 19.008,00 zł
 2. pomoc 6 niepełnosprawnym uczniom gimnazjów do wysokości 9.504,00 zł
 3. pomoc 6 niepełnosprawnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych bez obowiązku uiszczania opłat za naukę do wysokości 14.808,00 zł
 4. obsługę zadań realizowanych w ramach programu do wysokości 1.083,00 zł

Podpisanie umowy oraz przekazanie przez PFRON środków umożliwiło w dniu 28 stycznia 2010 roku podpisanie umów indywidualnych z wnioskodawcami na zakup przedmiotów i działań kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Programu.

W imieniu Gminy, jednostką upoważnioną do realizacji programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie.


Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
"NADZIEJA - LEPSZE JUTRO"


W okresie od 1.07.2008r. do 31.12.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie realizował projekt systemowy „NADZIEJA – LEPSZE JUTRO” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Celem realizacji projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nie pozostających w zatrudnieniu, długotrwale korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

W realizacji wyznaczonego celu pomogły spotkania z: doradcą zawodowym, psychologiem i psychoterapeutą.

Projekt zakończył się Zaświadczeniem o uczestnictwie w podjętych szkoleniach oraz dyplomem kończącym udział w projekcie.

W projekcie uczestniczyło 5 kobiet z terenu Gminy Łaskarzewie. Od 15 września br. uczestniczyły one w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym oraz z psychoterapeutą. Zaplanowano 162 godziny spotkań grupowych i po 18 godzin spotkań indywidualnych z każdym uczestnikiem. W dalszym etapie odbyły się szkolenia zawodowe.

W dniu 20.11.2008r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu systemowego „NADZIEJA – LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Szkolenie zawodowe było organizowane z „Obsługi komputera i kas fiskalnych” realizowane przez firmę PROLEX Centrum Ochrony Pracy i Środowiska. Uczestniczki poznawały specyfikę pracy na kasie fiskalnej i obsługę komputera. Kurs trwał 3 dni. W ostatnim dniu (24.11.2008r.) odbył się egzamin ze zdobytych umiejętności. Projekt zakończony zostanie wspólnym spotkaniem podsumowującym.

W dniu 16 grudnia 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Łaskarzew odbyło się spotkanie podsumowujące kilka miesięcy realizacji projektu „NADZIEJA – LEPSZE JUTRO” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy – Marian Korycki, Skarbnik Urzędu – Krystyna Kuber, Kierownik GOPS – Bogumiła Cyrta, pracownicy GOPS biorący udział w realizacji projektu, 5 uczestniczek oraz z pracownicy Prywatnego Centrum Pomocy Psychologicznej SYNTHESIS.

Uczestnicy projektu otrzymali z rąk Wójta pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Przy wspólnym poczęstunku, gdzie przygotowały same uczestniczki wspominano przebieg zajęć.

Przydatne linki:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - GOPS Łaskarzew
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA