20 lutego 2020. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew
„LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE GMINY ŁASKARZEW”

Kontakty wsparcia technicznego Projektu

dot. spraw merytorycznych
25 684 50 24 wew. 24


dot. awarii sprzętu komputerowego
25 684 50 24 wew. 15


dot. awarii połączenia internetowego 
25 684 50 24 wew. 24


SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

     W dniach 15 – 18.12.2014 r. odbyły się szkolenia uczestników projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Szkolenia odbywały się w szkolnych pracowniach komputerowych, do których został zakupiony sprzęt komputerowy w ramach projektu. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu, skutecznego wyszukiwania informacji, obsługi poczty  oraz innych umiejętności niezbędnych dla skutecznej edukacji przez Internet.
    Podczas spotkania wszyscy uczestnicy na bieżąco wyjaśniali napotkane podczas użytkowania sprzętu problemy.
    Na zakończenie spotkań każdy z uczestników otrzymał Certyfikat ukończenia szkolenia.
PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

     W dniu 03.12.2014 r. Gmina Łaskarzew przekazała dla wszystkich szkół z terenu Gminy Łaskarzew, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie oraz Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”.

    Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

    Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 65 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 6 jednostkach podległych Wnioskodawcy – jako działania koordynacyjne.

    Działania koordynacyjne są uzupełnieniem projektu i mają na celu zwiększyć jego efektywność. Komputery będą  mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.
    Działania koordynacyjne poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole. Uzyskają szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań będzie stworzenie na terenie Gminy Łaskarzew punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców, co da możliwość np. poszukiwania ofert pracy, kształcenia zawodowego.


PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

    W dniu 03.12.2014 r. zakończono przekazywanie sprzętu i oprogramowania dla uczestników projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Każdy z 70 beneficjentów ostatecznych otrzymał zestaw komputerowy składający się z komputera CZR Business 1150 wraz z zasilaczem i kompletem przewodów, wyposażonego w następujące oprogramowanie i akcesoria: oprogramowanie systemowe i antywirusowe Microsoft Windows 8.1 z możliwością downgrade’u do Windows 7 Professional, Rental Rights, G DATA Anti Virus, dodatkowy moduł kontroli rodzicielskiej, monitor, klawiaturę i mysz.

    Ponadto od dnia 16.12.2014 r. wszyscy uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu.

    Celem realizacji projektu jest poprawy jakości warunków życia mieszkańców Gminy Łaskarzew. Dodatkowo upowszechnienie dostępu do sieci internetowej w oddziaływaniu długoterminowym może przełożyć się na podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców Gminy, rozwój gospodarczy, powstanie nowych miejsc pracy - szczególnie w branży usługowej oraz wzrost aktywności gospodarczej.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


    Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew''

    Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuje, iż na mocy Uchwały Komisji Weryfikacyjnej z dnia 07.10.2014 r. do udziału w projekcie ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew’’ w ramach  Działania 8.3 POIG zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Lp.
Nazwisko i Imię
1
Rosiak Małgorzata
2
Misiak Aldona
3
Gładysz Anna
4
Błachnio Małgorzata
5
Rybicka Agnieszka
6
Ragus Marzena
7
Cysek Anna
8
Piłka Jolanta
9
Tobiasz Katarzyna
10
Szewczyk Joanna
11
Paziewski Krzysztof
12
Parol Krystyna
13
Kondej Elżbieta
14
Dębek Agnieszka
15
Michalczyk Halina
16
Gromuł Magdalena
17
Zając Teresa
18
Grudzień Beata
19
Witkowska Ewa
20
Wawer Jakub
21
Olejnik Monika
22
Grzegrzółka Anna
23
Kucharska Mariola
24
Sapiaska Juliia
25
Dudek Aneta
26
Pięta Ewa
27
Sitek Izabela
28
Pietryka Hanna
29
Pytlarczyk Wioletta
30
Tobiasz Jolanta
31
Wolska Edyta
32
Malinowski Janusz
33
Guba Tomasz
34
Rosiak Karolina
35
Kołodziejek Renata
36
Zarzycka Aneta
37
Ściblak Agnieszka
38
Paziewska Dorota
39
Miłkowski Zygmunt
40
Ukleja Sebastian
41
Sergiel Wioletta
42
Rutkowski Dominik
43
Paziewska Monika
44
Kałczyńska Ewa
45
Kondej Jadwiga
46
Klach Jerzy
47
Suszek Barbara
48
Jarzyna Teresa
49
Ragus Alicja
50
Olejnik Bogusława
51
Wiśnioch Jolanta
52
Gaworek Ewa
53
Opieka Barbara
54
Ragus Benedykt
55
Paziewski Grzegorz
56
Zięcina Marianna
57
Płatek Wojciech
58
Bogucka Alicja
59
Robak Bożena
60
Nowacińska Krystyna
61
Cieślak Adam
62
Kurowski Zbigniew
63
Lewiński Krzysztof
64
Wolski Roman
65
Paśnik Mieczysław
66
Rękawek Józefa
67
Michalczyk Małgorzata
68
Talarek Bożena
69
Kander Barbara
70
Mądry Jan


    W chwili obecnej trwają procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń. Planowany termin przekazania sprzętu dla uczestników projektu oraz przeprowadzenia szkoleń: listopad-grudzień 2014 r.

    Dodatkowe informacje pod nr tel. 25 68 45 024 w. 24.


Łaskarzew, dnia 09.10.2014 r.

Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz


 

NABÓR 70 BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH


Łaskarzew, dnia 31.07.2014 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Łaskarzew ogłasza nabór 70 beneficjentów ostatecznych, którzy w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” otrzymają: komputer (zestaw komputerowy), bezpłatny dostęp do Internetu, szkolenie z zakresu obsługi komputera.

Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:
 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 2. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 3. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emeryt.-rent. ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
Beneficjenci muszą spełniać następujące warunki:
 1. Spełniać minimum jeden z warunków określonych w pkt 1-3.
 2. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Łaskarzew.
 3. Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.


Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Gminy Łaskarzew,  oraz na stronie internetowej www.laskarzew.pl.

Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Łaskarzew, rodzic lub opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego, dostarczając do dnia 05.09.2014 r. dokumenty rekrutacyjne:
 1. Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
 2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
 3. Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (Załącznik nr 3),
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności - dot. osób niepełnosprawnych (kserokopia),
 5. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej  lub świadczeń rodzinnych (Załącznik nr 4 i 5),
 6. Oświadczenie o wysokości dochodów (Załącznik nr 6),
 7. Zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen z ostatniego semestru (Załącznik nr 7) - dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen pow. 4,5).

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w terminie od 04.08.2014 r. do 05.09.2014 r.  w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,  pokój nr 18.

O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.  

Dodatkowe informacje pod nr tel. 25/6845024 w.24

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o liczbie osób

Załącznik nr 4 - Orzeczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie z GOPS

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 7 - Zaświadczenie ze szkoły


 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA